صلوات برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج)
(90.25%) 787
1 صلوات
(6.766%) 59
5صلوات
(1.605%) 14
20صلوات
(0.688%) 6
100صلوات
(0.688%) 6
1000صلوات

تعداد شرکت کنندگان : 872