صلوات برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج)
(89.16%) 798
1 صلوات
(7.486%) 67
5صلوات
(1.675%) 15
20صلوات
(0.893%) 8
100صلوات
(0.782%) 7
1000صلوات

تعداد شرکت کنندگان : 895