صلوات برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج)
(90.04%) 787
1 صلوات
(6.979%) 61
5صلوات
(1.601%) 14
20صلوات
(0.686%) 6
100صلوات
(0.686%) 6
1000صلوات

تعداد شرکت کنندگان : 874