صلوات برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج)
(89.84%) 787
1 صلوات
(7.077%) 62
5صلوات
(1.598%) 14
20صلوات
(0.684%) 6
100صلوات
(0.799%) 7
1000صلوات

تعداد شرکت کنندگان : 876