صلوات برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج)
(89.74%) 788
1 صلوات
(7.061%) 62
5صلوات
(1.708%) 15
20صلوات
(0.683%) 6
100صلوات
(0.797%) 7
1000صلوات

تعداد شرکت کنندگان : 878